• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

SOHBET NAMAZ

SOHBET NAMAZ

Sorsam size Allah’a iman ediyor musun?

     —Biliyorum cevabın tabiî ki inanıyorum. Bu ne biçim soru. Ben iman edenlerdenim diyeceksim.

Sorsam Allah’a inanır mısın? İstediklerini yapar mısın?

    —Cevabın elbette inanırım. Allah daima doğruyu söyler ve dediklerini yapmak isterim dersin.

Sorsam peygamberini sever ve örnek alır mısın?

   —Elbette sever ve örnek alırım diyeceksim.

ÖYLEYSE AŞAĞIDA BAK ALLAH VE RESÜLÜ NELER SÖYLÜYOR. OKU VE KENDİ DURUMUNU DEĞERLENDİR.

 

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

TEMİZ AKILI VE HİDAYETE MUHATAP OLMAK

n Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle Allah'a yönelenlere gelince, müjde onlaradır. Haydi müjdele kullarımı. Kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır.39/17–18

GAFİLLERDEN OLMA

n Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma.

n Zira Rabbinin katında olanlar, Allah'a kulluk etmekten asla kibirlenmezler, O'nu tenzih eder, şanını ulularlar ve yalnızca O'na secde ederler.7/205–206

n Allah, kimin bağrını İslâm'a açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.39/22

NAMAZ KILANLAR TÜKENMEYEN KAZANÇ UMABİLİRLER

n Allah'ın Kitap'ına uyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler. 35/29.
Çünkü Allah bu kimselerin ecirlerini tam verir ve lütfu ile arttırır. Doğrusu O, bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. 35/30.

n Onları, buyruğumuz altında insanları doğru yola götüren önderler yaptık; onlara, iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar, bize kulluk eden kimselerdi. 21/73.

EN HAYIRLI AMEL NAMAZ

n İmam Mâlik (radıyallâhu anh)'e ulaştığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur:

n "İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zâhirî ve bâtînî temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü'min riayet eder."

n Abdullah İbnu Selmân, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın ashabından birisinden naklediyor: "Hayberin fethedildiği gün bir adam Hz. Peygamber'e gelerek:

n "Ey Allah'ın Resûlü, bugün ben öyle bir kâr ettim ki böyle bir kârı şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır" dedi. Efendimiz:

n "Bak hele! Neler de kazandın?" diye sordu. Adam:

n "Ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim. Öyle ki üçyüz okiyye kâr ettim dedi. Aleyhissalâtu vesselâm efendimiz:

n "Sana kârların en hayırlısını haber vereyim mi?" diye sordu. Adam:

n "O nedir, ey Allah'ın Resûlü?" dedi. Efendimiz açıkladı:

n "(Farz) namazdan sonra, kılacağın iki rekattir."

NAMAZ KILANIN GÜNAHLARI ÖRTÜLÜR

n And olsun ki, Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan oniki reis seçtik. Allah: "Ben şüphesiz sizinleyim, namaz kılarsanız, zekat verirseniz, peygamberlerime inanır ve onlara yardım ederseniz, Allah uğrunda güzel bir takdimede bulunursanız, and olsun ki kötülüklerinizi örterim. And olsun ki, sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse şüphesiz doğru yoldan sapmış olur" dedi. 5/12.

NAMAZ HATALARI SİLER

n Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim:

n "Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?"

n "Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm:

n "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu."

NAMAZ HAYÂSIZLIKTAN VE FENALIKTAN ALIKOR

n Kitap'tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah'ı anmak en büyük şeydir! Allah Yaptıklarınızı bilir. 29/45.

DOSDOĞRU DİNİN GEREĞİ

n Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur. 98/5.

NAMAZ KILANA KURAN DOĞRULUK REHBERİDİR

n Ta, Sin, Bunlar Kuran'ın, Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. 27/1.
Bunlar, namaz kılan, zekat veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminlere doğruluk rehberi ve müjdedir. 27/2-3.

SAADETE ERENLER

  • O kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler; ahirete de yakinen inanırlar. 31/4.
    İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır, işte onlar saadete erenlerdir. 31/5.

ARINMIŞ OLAN

n Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir. 87/14-15.

ALLAH’IN MERHAMET ETMESİ İÇİN

n Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. 24/56.

NAMAZ KILANLARI UYARIRSIN

n Günahkâr kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse, onun taşınmasını istese, yakını olsa bile, yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak, görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur; dönüş ancak Allah'adır. 35/18.

NAMAZ KILANLARI MÜJDELE

n Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Sizin Tanrınız tek bir Tanrı'dır, O'na teslim olun. Allah anıldığı zaman kalbleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarfeden ve Allah'a gönül vermiş olan kimselere müjde et. 22/34-35.

HER VARLIK KENDİ NİYAZ VE TESBİHİ İLE ALLAH’I TESBİH EDER

n Göklerde ve yerde olan kimselerin, sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Allah, onların yaptıklarını bilendir. 24/41.

ALLAH ANILDIĞINDA KALPLERİ TİTRER

n İnananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Ve Rablerine güvenirler; namaz kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızktan yerli yerince sarf ederler. 8/2-3.

MÜMİNLERLE DİN KARDEŞİ OLMAK İÇİN

n Eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, sizin din kardeşiniz olurlar. Bilen kimseler için ayetleri uzun uzadıya açıklıyoruz. 9/11.

n Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun Peygamberi ve namaz kılan, zekat veren ve rüku eden müminlerdir. 5/55.

DOĞRU YOL ALLAH’IN YOLUDUR

n De ki: "Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırırken, şeytanların yeryüzünde şaşırttıkları bir kimse gibi geriye mi dönelim. Allah bizi doğru yola eriştirdikten sonra, bize faydası olmayan, zarar da veremeyen Allah'tan başka şeylere mi yalvaralım?" De ki, "Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Alemlerin Rabbine teslim olarak namaz kılın, Allah'tan sakının diye emr olunduk." Kendisine toplanacağınız O'dur. 6/71-72.

ALLAH İÇİN KILMAK

n De ki: "Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. 6/162.

NAMAZ KILANA KORKU VE ÜZÜNTÜ YOKTUR

n İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. 2/277.

NAMAZLA ALLAH’TAN YARDIM İSTEYİN

n Sabır ve namazla Allah'a sığınıp yardım isteyin; Rablerine kavuşacaklarını ve Ona döneceklerini umanlar ve huşu duyanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir. 2/45-46.

n Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 2/153.

n Hz. Huzeyfe (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı."

İYİLERDEN OLMAK İÇİN

n Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir; Lakin iyi olan, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitap'a, peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve köleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zekat veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır. 2/177.

NAMAZ EMRİ

n "Şüphesiz Ben Allah'ım, Benden başka tanrı yoktur; Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl." 20/14.

n Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 108/2.

n Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin. 2/43.

n Onlar, gaibe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızktan yerli yerince sarf ederler. 2/3.

n Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür. 2/110.

n İnanan kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızktan açık ve gizli sarf etsinler. 14/31.

n NAMAZI HUŞU İLE KILMAK

n Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. 2/238.

n NAMAZ VAKİTLİ FARZDIR

n MUHAKKAK NAMAZ, MÜ’MİNLERE VAKİTLİ OLARAK FARZDIR.4/103

n Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a Mi'râc'a çıktığı gece elli vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi:"Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lüftu olarak on misliyle kabul edilerek) senin için elli vakit sayılacaktır."

n EY İNANANLAR! RÜKÛ EDİN, SECDEYE VARIN, RABBİNİZE KULLUK EDİN VE İYİLİK YAPIN Kİ, BAŞARIYA ERİŞESİNİZ. 22/77

n Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran'da, peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Artık, namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!* 22/78.

n Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan çekinen, öfkelendiklerinde bile bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namaz kılanlar için daha iyi ve daha süreklidir. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızktan da sarf ederler. 42/36–38.

n Hususi konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine getirmediniz? Ama Allah, tövbenizi kabul etmiştir. Öyleyse namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Allah, işlediklerinizden haberdardır.* 58/13.

n Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız. 30/31–32.

EHLİNE NAMAZI EMRET

n Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol. Biz senden rızk istemiyoruz, sana rızk veren Biziz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanındır. 20/132.

ÇOCUK SAĞINI SOLUNDAN AYIRT ETMESİYLE NAMAZ EMROLUNUR

n Sebretü' bnu Ma'bed (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Yedi yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, on yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün."

n Amr İbnu'l-Âs (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Çocuklarınıza, onlar yedi yaşında iken namazı emredin. On yaşında olunca namaz(daki ihmalleri) sebebiyle onları dövün, yataklarını da ayırın."

n Onun bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Resûlullah'a bundan (namazın çocuğa ne zaman emredileceğinden) sorulmuştu:

n "Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin" buyurdu."

NAMAZ KÖTÜLÜKTEN ALIKOR VE EN BÜYÜK İBADETTİR

n Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. 29/45

RESULÜLLAHLA BERABER OLMAK İÇİN

n Rebî'a İbnu Ka'b el-Eslemî anlatıyor: "Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile beraber gecelemiştim, kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana:

n "Dile benden (ne dilersen)!" buyurdu. Ben:

n "Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana:

n "Veya bundan başka birşey?" dedi. Ben:

n "Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim.

n "Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu."

ÖLÜM VE HESAP GÜNÜ GELMEDEN ÖNCE

n  (EY MUHAMMED!) İNANAN KULLARIMA SÖYLE, NAMAZI KILSINLAR, ALIŞVERİŞ VE DOSTLUĞUN OLMAYACAĞI GÜNÜN GELMESİNDEN ÖNCE, KENDİLERİNE VERDİĞİMİZ RIZIKTAN AÇIK VE GİZLİCE VERSİNLER.14/31

HİÇ BİR İŞ NAMAZA MANİ DEĞİLDİR

n BUNLARI, TİCARET DE, ALIŞVERİŞ DE ALLAH’I ANMAKTAN, NAMAZI KILMAKTAN VE ZEKATI VERMEKTEN ALIKOYMAZ. BUNLAR, GÖNÜLLERİN VE GÖZLERİN FIRIL FIRIL DÖNECEĞİ GÜNDEN KORKARLAR. 24/37

n Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar zarara uğrayanlardır.63/9

n Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikrediniz. Sabah akşam Onu tespih ediniz.33/41–42

NESLİN İÇİN DUA ET

n EY RABBİM, BENİ VE ZÜRİYETİMDEN OLANLARI NAMAZI DÜZGÜN KILANLARDAN EYLE. VE EY RABBİMİZ, DUALARIMIZI KABUL ET.14/4

NAMAZ KILANIN MÜKÂFATI MUTLAK VERİLİR

n ALLAH’A KARŞI GELMEKTEN SAKINANLAR) KİTAB’A SIMSIKI SARILIRLAR VE NAMAZI KILARLAR. BİZ İYİLİĞE ÇALIŞANLARIN MÜKÂFATINI ZAYİ ETMEYİZ. 7/170

NAMAZ KILMAMAK ALLAH’A VERDİĞİ SÖZDE DURMAMAKTIR

n İsrail oğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel güzel konuşun, namazı kılın, zekatı verin" diye söz almıştık. Sonra siz pek azınız müstesna, döndünüz; hala da yüz çevirip duruyorsunuz. 2/83.

n Namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu, onların akletmeyen bir topluluk olmasındandır. 5/58.

ŞEYTAN NAMAZDAN ALIKOYMAK İSTER

n Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? 5/91.

n  

NAMAZI ÜŞENEREK KILMAK VE TENBELLİK

n ONLARIN (İYİLİK İÇİN) VERDİKLERİNİN KABUL OLMASINA ENGEL OLAN, ALLAH’I VE ELÇİSİ’Nİ İNKÂR ETMELERİ, NAMAZA ÜŞENEREK GELMELERİ VE İSTEMEYEREK VERMELERİDİR. 9/54

n Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan, Allah'ı ve Peygamberini inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri, istemeye istemeye vermeleridir. 9/54.

n GERÇEKTEN İKİ KİŞİ MESCİDE GİDER, NAMAZLARINI KILARLAR VE İKİSİDE NAMAZDAN DÖNERKEN, BUNLARDAN BİRİSİNİN NAMAZININ SEVABI UHUT DAĞINDAN AĞIR OLARAK DİĞERİNİNKİ İSE ZERREYE DENK OLMAKSIZIN GERİ DÖNERLER. HADİS.

NAMAZI UMURSAMAYANLAR VE TERKEDENLER

n O, Peygamberi doğrulamamış, namaz kılmamış, ama yalanlayıp yüz çevirmiş, sonra da salına salına kendinden yana olanlara gitmişti. 75/31-33.

n Onların ardından, namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. 19/59.

n Hz. Câbir (radıyallâhu anh)'in anlattığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işitmiştir "Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır."[22]

n Tirmizî'nin metni şöyledir: "Küfürle îman arasında namazın terki vardır."

n Tirmizî ve Ebû Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Kulla küfür arasında namazın terki vardır."[23

n Hz. Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terkederse küfre düşer."

n Abdullah İbnu Şakik merhum anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Ashâb'ı ameller içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürledi."

CEHENNEM AZABINI GÖRMENİN SEBEBİ NAMAZ KILMAMAK

n Ancak, defteri sağdan verilenler böyle değildir; onlar cennettedirler. Suçlulara: "Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir?" diye sorarlar. 74/39-42.
Onlar derler ki: "Namaz kılanlardan değildik." 74/43.

UNUTULAN NAMAZ

n Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur."

n İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İkindi namazını kaçıran bir insanın (uğradığı zarar yönünden durumu), malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir."

NAMAZDA DAİMİLİK

n Bu indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan, Mekkelileri ve etrafındakileri uyaran mübarek Kitap'dır. Ahirete inananlar buna inanırlar, namazlarına da devam ederler. 6/92.

n Namazlarına riayet edenler, 70/34.

n İşte onlar, cennetlerde ikram olunacak kimselerdir.* 70/35.

 

HAZIRLAYAN ALİ GÜLHAN1327 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın