• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ZİKRİN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLERİ

ALLAH İÇİN ZİKİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Ey Muhammed! Tarafımdan söyle: "Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir."
 De ki: "Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi.“39/10-11

ZİKİR EMRİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

n Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et. 56/96

n  “ Ey İman edenler! Allah’ı çok zikredin”. (Ahzab-41)

n “Sabah akşam beni tesbih et!”. (Tâhâ-130)

n “Beni zikretmekte-anmakta gevşeklik etmeyin”. (Tâhâ-42)

n “Bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin”. (Bakara-239)

ZİKRİN UNUTULMASI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 “Şeytan onları kuşatmış, onlara Allah’ı zikretmeyi unutturmuştur. Onlar şeytan’ın hizbi (tarafı-yandaşı)dır. Muhakkak ki şeytan’ın hizbi kaybedecektir”. (Mücadele-19)

ZİKRİN ÇEŞİTLERİ

ALLAH’IN İSİMLERİNİ ZİKİR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

  • O Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddus'tür; Selam'dır; Mümin'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. O Allah ki, yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
    (Haşr Suresi, 22-24

ESMA-ÜL HÜSNA

“EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’INDIR”

PEYGANBER (S.A.V.) EFENDİMİZ BUYURUYORLAR:

“ALLAH’I TEALANIN 99 İSMİ VARDIR. O İSİMLERİ KİM EZBERLERSE CENNETE GİDER. ŞÜPHESİZ ALLAH TEKTİR VE TEK OLMAYI SEVER”

1-"Allah"

O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır
Esma-ül Hüsna ve anlamları 2-"er-Rahman":

Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)
3-"er-Rahim":

Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)
4-"el-Melik":

Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan
5-"el-Kuddüs":

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
6-"el-Selam":

Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
7-"el-Mü'min":

Kullarına emniyet verenKendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu
ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık
8-"el-Müheymin"

 Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan
9-"el-Aziz":

İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan
10-"el-Cabbar":

Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan
11-"el-Mütekebbir":

Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden
büyüklükte eşi olmayan
13-"el-Bari":

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
14-"el-Musavvir":

Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren
15-"el-Gaffar":

Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı
16-"el-Kahhar":

Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim
17-"el-Vahhab":

Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
18-"el-Rezzak":

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan
19-"el-Fettah":

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran
20-"el-Alim":

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan
21-"el-Kabıt"

Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan
22-"el-Basit"

Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten
23-"el-Hafıd":

Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren
24-"el-Rafi":

Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten
25-"el-Muiz":

İzzet veren,aziz kılan
26-"el-Müzil":

Zillete düşüren,hor ve hakir eden
27-"el-Semi":

Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden
28-"el-Basir":Her şeyi gören
29-"el-Hakem":

Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden
30-"el-Adl"

 Son derece adaletli olan
31-"el-Latif":

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan
32-"el-Habir":

Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan
33-"el-Halim":

Yumuşak davranan,hilmi çok olan
34-"el-Azim":

Pek azametli olan,yüce
35-"el-Gafur":

Çok bagışlayan,magfireti çok
36-"el-Şekur":

Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan
37-"el-Aliyy":

Çok yüce
38-"el-Kebir":

Pek büyük
39-"el-Hafız":

Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan
40-"el-Mukit":

Bilen,tayin edenHer yaradılmışın rızkını veren
41-"el-Hasib":

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen Mahlukatına kafi olan
42-"el-Celil":

Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan
43-"el-Kerim":

Çok ikram edici
44-"el-Rakib"

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
45-"el-Mucib"

Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden
46-"el-Vasi":

Lütfu bol olan
47-"el-Hakim":

Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan
48-"el-Vehud":

İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan
49-"el-Mecid"

Şanı,şerefi çok üstün olan
50-"el-Bais"

Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran
51-"el-Şehid"

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
52-"el-Hakk":

Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran
53-"el-Vekil":

Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
54-"el-Kaviyy":

Pek kuvvetli
55-"el-Metin":

Pek güclü
56-"el-Veliyy"

 Seckin kullarının dostu
57-"el-Hamid":

Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen
58-"el-Muhsin":

Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen
59-"el-Mubdi":

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
60-"el-Muid":

Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
61-"el-Muhyi":

İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren
62-"el-Mümit":

Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren
63-"el-Hayy"

 Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
64-"el-Kayyum":

Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan
65-"el-Vacid"

istediğini,istediği vakit bulan
66-"el-Macid"

Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol
67-"el-Vahid":

TekZatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri olmayan
68-"el-Samed":

Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil
69-"el-Kadir":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan
70-"el-Mukdedir":

kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
71-"el-Mukaddim":

İstediğini öne getiren,öne alan
72-"el-Muahhir"

İstediğini geri koyan,arkaya bırakan
73-"el-Evvel":

Her şeyden önce var olan
74-"el-Ahir":

Her şey helak olduktan sonra geri kalan
75-"el-Zahir":

Varlığı sayısız delillerle açık olan
76-"el-Batın":

Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan
77-"el-Vali":

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden
78-"el-Müteali":

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan
79-"el-Berr":

Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan
80-"el-Tevvab":

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan
81-"el-Muntekım"

Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren
82-"el-Afüvv"

Affeden,magfiret eden
83-"el-Rauf":

Merhamet edicipek şefkatli
84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi
85-"Zülcelali ve'l-İkram":

Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi
86-"el-Muksit":

Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
87-"el-Cami":

İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan
88-"el-Ganiyy":

Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan
89-"el-Mugni"

 Diledigine zenginlik veren müstagni kılan
90-"el-Mani":

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen
91-"el-Darr":

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan
92-"el-Nafi":

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran
93-"el-Nur":

Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan
94-"el-Hadi":

Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan
95-"el-Bedi":

Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan
96-"el-Baki":

Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan
97-"el-Varis":

Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi
98-"el-Raşit":

Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
99-"es-Sabur":

Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan7978 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın