• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

söz ve davranışlarımızla

Söz ve Davranışlarımızla: 
 

1-Kitap ve sünneti zahirlerinden vazgeçip batın ehlinin iddia ettiği batini manalara sapmak Kur'an ve sünnetin manası gizlidir bunu ancak üstat bilir, demek gibi (Nesefi Akaidi 211)
2- Şeriatla, dinle alay etmek, sövmek, küfürdür Çünkü bu hal, onun inanmadığını gösterir (age /211)
3- Fıkıh, tefsir, hadis, akait gibi ilimlerle alay etmek, küfürdür
4- İslâm alimlerine hakaret etmek, alay etmek, küfürdür (Mecmau'l Enhur, 1/703)
5- Cebrail, Aliye gidecekken yanlışlıkla vahyi Muhammed (sav)'e götürdü demek, Rafızi’lerin dediği gibi
6- Ashaptan veya diğer mü'minler den birine küfür isnat etmek elde kesin bilgi ve belge olmadıkça mü'minler bu gibi sözlerden kaçınmalıdırlar
7- Peygambere sövmek, (Bezzaziye)
8- "Kur'anın her dediğini yapacak olursak ekmek yiyemeyiz" demek Bu söz, itikatsızlığın ve Allah'a güvensizliğin açık bir ifadesidir Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemektir
9- Bir müslümana kâfir demek Bunu sövmek amacıyla söylüyorsa, büyük günah işlemiş olur Yok eğer o kişinin kâfir olduğuna inanarak söylüyorsa, kendisi kâfir olur
10- Hac, oruç gibi ibadetleri beğenmemek,
11- Namaz ibadetini çoğumsamak,
12- Harama besmele çekmek İçki içerken, veya benzeri günahları işlerken besmele çekmek gibi
13- Allah kelâmına (Kur'ana) mahluk demek, küfürdür

14- Abdestsiz namaz kılmak,
15- Kıbleden başka bir yere yönelerek namaz kılmak, (Şerh-i Fıkhı Ekber, Aliyyü'l Kaari)
16- Gayr-i Müslimlerin bayramlarını kutlamak, o günde yaptıkları yemeği pişirmek, (Mec Enhur, 1/706)
17- Küfrü gerektiren söze gülmek, Söyleyen kimse çok komikse veya güldürücü bir biçimde söylenmişse, küfür değil günahtır O bakımdan tövbe edilmelidir Dinde küfre rıza küfürdür, kaidesi vardır
18- Gayr-i Müslimlerin dini alâmetleri sayılan şeyleri giymek, din adamlarının giysilerini, şapkalarını giymek, haç takmak, zünnar takmak gibi (Bezzaziye 6/332)
19-Kendisine verilmeyen başkasının malı için , “Falanın malı bana helaldır” demek ,
20-“Falanın kanı bana helaldır” demek . Bu sözlerde küfürden korkulur .
21-Haram yiyen kişiye , “ALLAH’tan kork” dendiği vakit , “Ben ALLAH’tan korkmam ” demek , bu da küfürdür.
22-“Yahudiler , Hıristiyanlardan veya Hıristiyanlar Musevilerden hayırlıdır” demek . Bu sözünde küfür olmasından korkulur . ( Çünkü hayır kelimesini küfre etmiş olur . Yahudiler Hıristiyanlardan daha kötüdür veya Hıristiyanlar da Yahudilerden daha kötüdür , şeklinde söylenmelidir .)
23-“Falanca benden daha kafirdir” derse yine kafir olur .
24-“Büyük ve küçük günahlar helaldır” diyen yine kafir olur .
25-Zekat ver , dense , o da ; “Bu doğru bir şey değil, ben zekat vermem”, dese kafir olur .
26-Bir kimse bir işi yapmadığı halde , “ALLAH biliyor , ben bu işi yaptım” dese kafir olur .
27-Bir kimse “ Ben , Müslüman veya kafir olduğumu bilmiyorum” dese kafir olur .
28-“Şu işi yaparsam kafir olayım” der ve sonrada o işi yaparsa (bu sözünün yemin yerine geçeceğini bilmez ve maksadı yemin değilse) kafir olur.
29-“ALLAH falanı unuttu” demekte küfürdür.
30*-“Yahudi ve Hristiyanların şu anki muharref dinleride hak dindir” demekte küfürdür.
31-Bir Müslüman’a “benim nazarımda seninle kafirin farkı yok” demekte küfür dür.
32-Başkasının söylediği küfür sözünü beğenerek gülmekte küfürdür.
33-Bir kimse keyfi olarak dilinle küfür sözü söylese bu da küfürdür. Kalbinde imanı bile olsa küfre girer. (Çünkü bunun şakası olmaz.Ancak bilmeyerek ve mecburiyet karşısında kalırsa zarar vermez.)
34-Kur’anı çalgıya uydurup çalgı ile birlikte okumak ve dinlemek te küfürdür.
35-Kurana hakaret etmek maksadıyla ayak altına almak ta küfürdür.
36-Kumar, içki ve zina gibi yasak ve haramlara liaynihi olan şeylere besmele ile başlamakta küfürdür.
37-“ALLAH Teala namazı Beş vakitten fazla farz kılsaydı ben kılmazdım” demek te küfürdür.
38-Kasıtlı olarak kıbleden başka tarafa dönüp namaz kılmak ta küfürdür.
39-Bir din Alimine yalnız din alimi olduğundan dolayı kızan kimsenin de küfründen korkulur.
40-İslamiyet adına yapılan vazu nasihatı tahkir maksadıyla yarı sarhoş vaziyette yüksek bir yere çıkıp vazeder gibi hezeyanlarla konuşan ve gülüşerek onu seyredenlerin de küfründen korkulur.
41-“Benim için dünyalık, din ilimlerinden daha önemlidir” diyeninde küfründen korkulur.
42-Bir alime “alimcik” ve Resulu Ekremin soyundan gelen bir seyyide aynı şekilde alay etmek maksadıyla “seyyidcik” demek te küfür sayılmıştır.
43-Bir dinin aliminin ailesi o alime “ilminden sebeb, sana lanet olsun” dese küfründen korkulur.
44-Kuran ehlini ve kuran ilmini hor görmek ve bunlarla bu sebeten maskaralık ermek te küfürdür.
45-Bir kişiye iman nedir diye sorulduğunda, onu bilmem demeside küfürdür.
46-Bir kimse bir müslümana “bana islamiyeti anlat, Müslüman olacağım” dese o da “ben bilmem bir hocaya git” dese kafir olur. Başkasının küfrüne rıza göstermek küfür değilse de kendi küfrüne rıza da küfürdür.
47-Bir Müslüman bir müslümana YA KAFİR dese diğeri de sükut etse, sükut eden kafir olur. (bunu kabul anlamına geldiği için küfürdür-haksızlığa uğrayanın susması ile bu farklıdır.)
48-Bir kişiye “La ilahe illALLAH” de dense, öteki de “Demiyorum” dese kafir olur. (Fakat ben bunu her zaman söylüyorum senin sözünle mi söyleyeceğim demesi küfür değildir.)
49-Yine bir adama “haram yeme” dendiğinde, o da; Şimdi haram yemeyen veya hepten helal yiyen bir adam bulabilirmisin diyenin küfründen korkulur.
50-“Gel şeriatade gidelim” denildiğinde “ben şeraite gitmem” diyen kafir olur. Fakat gel kadıya gidelim, diyene ben o kadıya gitmem denildiğinde küfür olmaz.
51-Bir kimse “iman ile küfür, cami ile meyhane birdir” dese kafir olur.
52-Bir adama “dünyayı terk et ahireti kazan” denildiğinde, “Ben peşin olanı bırakıp veresiyenin peşinden gitmem” derse kafir olur.
53“Şimdi küfrün hüküm sürdüğü zamandır. Din ortadan kaldırıldı” demekte küfürdür.
54-Hakikat ilmi daha üstündür şerait ilminde marifet yoktur diyen kafir olur.
55- “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ;

56-“ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin , öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.Allah yanılır ve pişman olur demek,

57-Tenasühü ( reankarnasyon ) kabul eden ,12 imamı masum kabul edenler küfürdedir.
58-Sahabenin bazılarını tekfir edenler ( hariciler gibi ) , küfürdedir.
59-Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek,
60-Allah görmez , görülmez demek,
61-Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk , derinlik ve eni olan şeylere denir. ),
62-Allah’ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek ,
63-Allah’ın her işinde hikmet olmayabilir demek,
10-Allah’ın şanına uygun olmayan birşey söylemek ,
64-Allah görmez , duymaz gibi Allah’ın basar , semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek ,
65-Fiili kul yaratır demek ,
66-Fiili Allah yarattığı için , kula sorumluluk yoktur demek küfürdür , söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.
67-Cennet yada cehennemi yada mizanı yada mahşeri inkar etmek,
68-Abdestsiz namaz kılmak ( kasten ve bilerek ) küfürdür.
69-Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur.
70-Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek ,
71-Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür, yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),
72-Bilerek kıbleden terse veya necasetli elbise istihfaf ( alay ) için namaz kılmak ,
73-Allah’tan gayrıya secde etmek,
74-Allah ile oturulur , konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı kimselere hulul eder demek,
75-Kainat namütenahi diyenler,
76-Allah’a eş, çocuk , doğmak , ölmek nispet edenler,
77-Allah’ın birliğini kabul etmeyenler,
78-Yaratıcılığı Allah’a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,
79-Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.
80-Ehli kıbleyi günahından dolayı tekfir etmek,
81-Müslümana kafir demek,
82-İmanda şüphe etmek,
83-İnşaallah müminim demek ( ölüm anında imanlı olmayı kastederse sorun yoktur ),
84-Helali haram, haramı helal kabul etmek ,
85-Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,
86-İmanda noksanlık olabilir demek ( nuru ve imanın kuvvetini kastederse olmaz ),
87-Kafirlerin bayramını kutlamak,
88-Kafirlerin ayinlerini hoş ve güzel görmek,
89-Haramdan sevap ummak,
90-Emri bil marufu inkar etmek,
91-Kelimei küfrü işitip gülmek,
92-İman mahluktur demek ( Cenabı Hakdan gelen hidayet mahluk değildir. ),
93-Kurana mahluktur demek ( harf ve yazılan mürekkebi kastederse mahsur yoktur. )
94-Kurana çöl kanunu demek,
95-Elfazı küfürü şaka ya da yalan olarak söylemek ,
96-Nefsinin küfrüne razı olmak,
97-Çağıran kimseye lebbeyk demek,
98-Lüzumsuz yere papazların beline bağladığı zünnar denilen şeyi takmak,
99-İnsan karşılamak için hayvan kesmek ( hayvan murdardır . ) ,

100-Bir kimse ben cennet nimeti yiyorum, hurilerle yatıyorum derse küfürdür, dinden çıkar.
101-Allah’tan kork dense ve oda korkmam derse,
102-Allah bu adamı unutmuştur derse ( hasta kişi için ) ,
103-Allah yok olanı bilmez derse,
104-Allah’ı rüyamda gördüm derse,
105-Yapmadığı halde Allah şahit yaptım derse,
106-Gaybı biliyorum derse,
107-Bu adam hastalıktan ölür derse,
108-Saksağan öttüğünde yolcu gelecek derse,
109-Fala doğru derse, kahini tasdik etse,
110-Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse,
111-“Eğer kıyamette Allah’ın hükmü varsa senden hakkımı alırım’’ derse,
112-Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti derse,
113-Falanca benim yanımda kafir gibidir derse,
114-Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
115-Allah’ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),
116-Hadis okunurken “ben böyle sözleri çok işittim “demek,
117-Seninle karşılaşmak azraille karşılaşmak gibi demek,
118-Alimlerin ağzına küfretmek,
119-Vaiz yada alim taklidi yapıp insanları güldürmek,
120-Küçük günah işleyene “tevbe” et denince “ne yaptım ki tevbe edeyim’’ dese,
121-Yemeğe küfretmek,
122-Filan kişi benden daha kafirdir demek,
123-Zalime adil demek,
124-Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden birini olsun beğenmemek,
125-Peygambere sövmek,
126-Ben resulüm demek,
127-Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
128-Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
129-Peygamber kabağı severdi denildiğinde “ ben sevmem “ demek,
130-“Azrail bu adamın canını yanlışlıkla aldı’’ demek,
131-Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa kesmem dese,
132-Hazreti Ayşe’ye kötü söz söylemek,
133-Münkir , nekir yada herhangi bir meleğe sövmek ,
134-Ebubekir ve Ömer’in ( ra ) hilafetini kabul etmemek,
135-Sahabeye küfretmek,
136-Sensiz cennete girmem demek,
137-Cennet istemem , Allah’ı görmek istemem demek ( cenneti küçümsememeli),
138-Ezanı alaya alanlar,
139-Herhangi bir ayeti inkar etmek,
140-Kuran’la dalga geçen yada hor gören,
141-Helal ye denildiğinde , haram daha iyi ve daha tatlıdır demek,
142-Livata ve zina helaldir demek,
143-“ ey kafir “ denildiğinde “ efendim “ demek,
144-Hileyle kazanılan parayı , helalmiş gibi bereketli olsun demek,
145-“Senden hakkımı kıyamette alacağım “ denildiğinde , “biraz daha ver ikisini bir alırsın” demek,
146-Kıyametten korkmam demek,
147-İlim öğren denince , ilim karın doyurmaz demek,
148-Müslümana lanet senin müslümanlığına demek,
149-Küfür kelimesini (dinden çıkaran kelimeyi) işitip gülmek,
150-Kabir sualini ve azabını inkar etmek,
151-Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar etmek,
152-Evliya enbiyadan üstündür demek,
153-Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
154-Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir denilmelidir .),
155-Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
156-Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
157-Kuranı , mescidi, kabeyi, hürmet gereken yerleri alaya almak,
158-Kuranı müzikle okumak,
159-Kurana şiir demek,
160-Sayarken bir yerine bismillah, iki, üç diye saymak,
161-Emretme veya izin vermek yerine bismillah demek, ( oturayım mı diyene otur yerine bismillah demek gibi örneğin )
162-Namaz kıl denilince , bekle ramazanda kılarım demek ( namazın farziyetini ramazana indirgemek ),
163-Namaz kıl denilince , sen kıldın da ne oldu demek,
164- Ezan yada kuran okunurken , ne bet şey demek,
165-Ramazan geldiğinde , yine ağır misafir geldi demek ,
166-Küçümseyerek sabahçık namazını kıldım demek,
167-Namaz bana farz değil demek,
168-Sadece ramazanda kılıp , 70 kat sevap var diğer aylarda kılma demek,
169-Benim namazımı başkası kılıyor yada kıldı demek,
170-Ramazan farz olmasaydı ne olurdu demek,
171-Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek,
172-Bıyık kesmek , sakal bırakmak çirkin şeylerdir demek,
173-Şeriat ilminde tevhid ( birlik ) yoktur demek,
174-Müspet ilim şeriat ilminden daha üstündür demek,
175-Kafir cennetlikmi cehennemlik mi bilinmez demek,
176-Alime , fakihe yada veliye alimcik velicik gibi sözlerle hitap etmek ,
177-“ sen müslüman değil misin? “ denildiğinde “ hayır “ demek,
178-Müslümanın ağzına küfür etmek ,
179-Filan müslüman kafir olarak ölsün ,kafir olsun demek, ( kafire derse birşey olmaz )
180-Bir kimse , müslümana “La ilahe illallah de” derde , o da demesse (şu an demem derse bir şey olmaz),
181-Ben kafir olacağım diyen,
182-Birisine küfür kelimesi tavsiye eden,
183-Zalime fasıka “ Allah’ın kullarına zulmediyorsun “ dense , o da “ iyi yapıyorum “ dese ,
184-Mahşerde izdihamda beni nasıl bulacaksın dense, kafir olur ve dinden çıkar.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
1202 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın