• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

UZAYIN, YILDIZLARIN VE ARŞIN YARATILMASI

UZAYIN, YILDIZLARIN
VE ARŞIN YARATILMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. RAD 2

YERİN VE GÖĞÜN YARATILIŞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine istivâ buyurmuştur (hakim olmuştur). Sizin için O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi! Artık düşünmeyecek misiniz?32/4
 • O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir.32/5
 • De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir." 41/9
 • O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu. 41/10
 • Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye: "İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin." dedi. Her ikisi de: "İsteyerek geldik" dediler.41/11
 • Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. 41/12
 • O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı? 21/30
 • Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık, rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik. 21/31
 • Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kâfirler ise, gökyüzünün alâmetlerinden (Allah'ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden) yüz çeviriyorlar. 21/32
 • Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır.21/33
 • Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık, Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. 50/38
 • Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?78/6
 • Dağları da birer kazık kılmadık mı?78/7
 • Sizleri çift çift yarattık.78/8
 • Uykunuzu bir dinlenme yaptık. 78/9
 • Geceyi bir örtü yaptık.78/10
 • Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. 78/11
 • Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık. 78/12
 • İçlerine ışık saçan bir kandil astık. 78/13
 • Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. 78/14
 • Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.78/15
 • Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).78/16
 • O, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar (sabit ve büyük dağlar) bıraktı ve orada herbir hayvandan üretti. Hem biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten (veya her hoş çeşitten) bitkiler yetiştirdik. 31/10
 • İşte bu, Allah'ın yarattığıdır. Haydi gösterin bana O'ndan başkaları ne yaratmıştır? Fakat o zalimler, apaçık bir sapıklık içindedirler.31/11
 • Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan habersiz değiliz.23/17
 • Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. 23/18
 • Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki, bunlarda sizin için bir çok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 23/19
 • Tûr-ı Sinâ'da (dahi) yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki, bu ağaç, hem yağ, hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir. 23/20
 • Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için birtakım faydalar daha vardır; ayrıca etlerini yersiniz. 23/21
 • Hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz. 23/22
 • Rabbiniz o Allah'dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti (onu hükmü altına aldı), işi tedbir eyliyor. O'nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'na ibadet ediniz! Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?10/3
 • Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.36/37
 • Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.36/38
 • Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.36/39
 • Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.36/40
 • O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.57/4
 • Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler O'na döndürülecektir.57/5
 • Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir. 57/6
 • Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.40/57
 • Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. 7/54
 • Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.51/47
 • Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz!51/48
 • Biz herşeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz. 51/49
 • Allah O'dur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kâdir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin, her şeyi kuşattığını bilesiniz. 65/12
 • O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ay'ı emrine âmade kılmış, her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O'dur.39/5
 • Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden Rahmân'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan (Rahmân)dan dile. 25/59

YERYÜZÜNÜN YARATILIŞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır. RAD 3
 • Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.79/30
 • Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.79/31
 • Dağlarını oturttu.79/32
 • Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için .79/33
 • O, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. 43/10
 • Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 55/11
 • Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.55/12
 • Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var.35/27

GÖĞÜN YARATILIŞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti. 79/27
 • Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.27/28
 • Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı. 79/29
 • Göğü yükseltti ve mizanı koydu. 55/7
 • O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar. 10/5
 • Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır. 10/6
 • Andolsun o saf bağlayıp duranlara.37/1
 • O haykırıp da sürenlere.37/2
 • Ve o yolda zikir okuyanlara.37/3
 • Ki sizin ilâhınız birdir. 37/4
 • O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, bütün doğuların da Rabbidir.37/5
 • Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik.37/6
 • Onu her inatçı şeytandan koruduk.37/7

YERİN VE GÖKLERİN NİÇİN YARATILDIĞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

O, öyle bir Allah'dır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arşı da su üstündeydi.

    Onlara "öldükten sonra tekrar dirileceksiniz" dersen, o kâfirler de kesinlikle sana: " Bu apaçık bir sihirden başka birşey değildir." diyecekler. 11/7

Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O, kâfirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kâfirlerin haline! 38/27

GÜNEŞ VE AY ALLAH’IN EMRİNE BOYUN EĞMİŞTİR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Görmedin mi ki, Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gidiyor. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 31/29

DENİZLERİN YARATILIŞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 •  (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. 55/19
 • Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.55/20
 • İkisinden de inci ve mercan çıkar. 55/22
 • Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. 55/24
 • Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?55/25
 • Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhat koyan O'dur 25/53

Hem iki deniz eşit olmuyor. Şu tatlı, hararet keser, içerken (boğazdan) kayar; şu da tuzlu, yakar kavurur. Bununla beraber her birinden taze bir et yersiniz ve bir ziynet çıkarır, giyinirsiniz. Allah'ın lütfundan nasib arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Gerek ki şükredeceksiniz. 35/12

GECE VE GÜNDÜZÜN YARATILMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine âmâde kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk (hükümranlık) O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile idare edemezler.35/13

SUYU YARATAN ALLAH’TIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Senin yeryüzünü boynu bükük, kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu O'nun her şeye gücü yeter. 41/39
 • Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir. 16/10
 • Allah, sizin için, o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.(1) 16/11
 • Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır, sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır. 39/21

BİTKİ VE HAYVANLARIN YARATILMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İnkar edenler, gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? İnanmıyorlar mı? 21/30.

BİTKİLERİN YARATILMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Hâlbuki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır. RA’D 4

GÖKLERİN VE YERİN KİLİTLERİ ALLAH’A AİTTİR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Göklerin ve yerin kilitleri O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.42/12

HAYVANLARI YARATTI VE HİZMETİNİZE SUNDU

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz.16/5
 • O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır.16/6
 • Bu hayvanlar, ancak güçlükle varabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşır. Rabbiniz, şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 16/7
 • Hem kendilerine binesiniz, hem de zinet olsun diye atları, katırları, ve merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak.16/8
 • Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.35/28

UZAY VE YER KÜRE İNSANIN HİZMETİNE SUNULDU

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.16/12
 • Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır. 16/13

DENİZLERİDE İNSANIN HİZMETİNE SUNULANLAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yine denizden taze et (balık) yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren Allah'tır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır. 16/14

İNSANIN HİZMETİNE SUNULANLAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.16/15
 • Daha birçok âlametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar. 16/16
 • Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra biz güneşi, ona (gölgeye) delil kılmışızdır.25/45
 • Sonra da onu yavaş yavaş kendimize (başka yöne) çekmekteyiz.25/46
 • Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma (zamanı) yapan O'dur. 25/47
 • Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren O'dur.25/48
 • Ki biz (o suyla) ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım, diye.25/49
 • Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.36/33
 • Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.36/34
 • (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi? 36/35
 • Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.36/36
 • Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır.40/79
 • Sizin için onlarda daha nice menfaatler vardır. Onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erersiniz. Hem onlar üzerinde, hem de gemiler üzerinde taşınırsınız.40/80
 • Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz? 40/81

Yeryüzüne, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik; rahat gidebilsinler diye aralarında geniş yollar varettik. 21/31.
Göğü karışıklıktan korunmuş bir tavan kıldık; oysa onlar bundaki delillerden yüz çeviriyorlar. 21/32.
Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. 21/33.
Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, sen ölürsün de onlar baki kalır mı? 21/34.
Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda Bize dönersiniz. 21/35.

ALLAH’TAN GAYRİ İLAH YOKTUR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden korkun.16/2
 • Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Nahl 3
 • Eğer sen onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette: "Onları çok güçlü ve herşeyi bilen Allah yarattı." derler.43/9
 • İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler40/61
 • İşte Rabbiniz, her şeyin yaratıcısı olan o Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz? 40/62
 • İşte Allah'ın âyetlerini inkâr edenler böyle çevriliyorlar. 40/63
 • Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 40/64
 • Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.40/61-65

ALLAH, İNSANA GÜÇSÜZLÜĞÜ VE GÜCÜ VERENDİR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah O'dur ki, sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir. Sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır. Ve O, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. 30/54

AHİRET HAYATININ YARATILIŞI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.29/19
 • De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır." Gerçekten Allah her şeye kadirdir.29/20

YARATAN ALLAH’TIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. 53/43
 • Öldüren de dirilten de O'dur.53/44
 • Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur,53/45
 • Atıldığı zaman bir nutfeden.53/46
 • Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.53/47
 • Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur.53/48
 • Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi O'dur.53/493  İnsanı yarattı. 55/3
 • De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.“36/79
 • Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.36/80
 • Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.36/81
 • O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir. 36/82
 • O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. 36/83
 • Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler. 30/48
 • Halbuki onlar, daha önce üzerlerine yağmur indirilmeden evvel ümidi kesmişlerdi. 30/49
 • Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kâdirdir.30/50
 • Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz!23/78
 • Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeden O'dur. Sırf O'nun huzuruna toplanacaksınız.23/79
 • Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?23/80

GÖKLERİ YERİ HAK İLE BELLİ BİR SÜRE İÇİN YARATTI DÖNÜŞ ALLAH’ADIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.64/3
 • Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 30/8

ALLAH SÜREKLİ YARATANDIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir, onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz. 30/11

YARATILANLARIN HEPSİ FANİDİR BAKİ OLAN ALLAH’TIR

 • Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.55/26
 • Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.55/27
 • Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55/26-28

İNSAN BAŞIBOŞ BIRAKILACAĞINI MI SANIYOR?

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.75/31
 • Fakat yalanladı ve döndü.71/32
 • Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.71/33
 • Gerektir o bela sana, gerek. 71/34
 • Evet, gerektir o bela sana gerek.71/35
 • İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?71/36

KUR’AN AYIRICI BİR SÖZDÜR ŞAKA DEĞİLDİR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun o dönüşlü göğe, 86/11
 • O yarılıp çatlayan yere,86/12
 • Kuşkusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür.86/13
 • O asla bir şaka değildir.86/14
 • Haberin olsun ki, kâfirler hep hile kuruyorlar.86/15
 • Ben de hilelerine karşılık veririm.86/16
 • Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı. 86/17

DOĞRU YOLU GÖSTERMEK ALLAH’A AİTTİR

 • Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.16/9

TEFEKKÜR ETMEZLER Mİ?

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz. 26/7
 • Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.26/8

AZABI ACELE İSTEMEYİN

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şüphsiz ki, zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi, dolgun bir azab payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.56/59
 • Kendilerine vaad edilen günlerinde uğrayacakaları azabdan dolayı vay inkâr edenlerin haline!. 51/60

İNSAN SABIR VE TAHAMMÜL BAKIMINDAN ZAYIFTIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Allah, din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. 4/28

İNSAN YARATIKLARIN EN ÜSTÜNÜDÜR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. 17/70

KIYAMETTE İNSANLARIN ÇAĞRILMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar.17/71
 • Her kim bu dünyada (manen) kör ise ahirette de kördür. Ve gidişçe daha şaşkındır.17/72

NİMET EKSİLİNCE NANKÖRLÜK EDERLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Andolsun ki biz, bir rüzgâr göndersek de onu (rahmetin eseri olan ekini) sararmış görseler, mutlaka onun arkasından nankörlüğe başlarlar. 30/51

İNSAN, VERİLEN NİĞMETLERE RAĞMEN NANKÖRDÜR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • O kahrolası insan, ne nankör şey. 80/17 -
 • O yaratan onu hangi şeyden yarattı? 80/18 -
 • Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu. 80/19 -
 • Sonra ona yolunu kolaylaştırdı. 80/20 -
 • Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu. 80/21 -
 • Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir. 80/22 -
 • Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi, 80/23 -
 • Bir de o insan yiyeceğine baksın. 80/24 -
 • Biz o suyu bol bol döktük. 80/25 -
 • Sonra toprağı nasıl da yardık. 80/ 26 -
 • Bu suretle orada ekinler bitirdik. 80/27 -
 • Üzümler, yoncalar, 80/28 -
 • Zeytinlikler, hurmalıklar, 80/29 -
 • İri ve sık ağaçlı bahçeler, 80/ 30 -
 • Meyveler, çayırlar bitirdik. 80/31 -
 • Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.80/32

SARP YOKUŞU GÖĞÜSLİYEMEYEN İNSAN

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Andolsun bu beldeye 90/1 -
 • Ki sen bu beldede oturmaktasın. 90/2 -
 • Ve and olsun baba ve çocuğuna. 90/3 -
 • Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. 90/4 -
 • İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? 90/5 -
 • Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor. 90/6 -
 • Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor? 90/7 Biz ona iki göz vermedik mi? 90/8 -
 • Bir dil ve iki dudak? 90/9 -
 • Ona iki yolu gösterdik. 90/10 -
 • Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi. 90/11 -
 • Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir? 90/12 -
 • Köle azat etmek, 90/13 -
 • Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir, 90/14 -
 • Yakınlığı olan bir yetime, 90/15 -
 • Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 90/16 -
 • Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. 90/17 İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir. 90/18 -
 • Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler. 90/19
 • Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır. 90/20

İNSAN EN ÜSTÜN VE EN AŞAĞI YARATILMIŞTIR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Tîn'e ve Zeytun'a, 95/1 -
 • Sina dağına 95/2 -
 • Ve bu güvenli beldeye andolsun ki, 95/3 -
 • Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 95/4 -
 • Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. 95/5 -
 • Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır. 95/6 -
 • O halde sana dini ne yalanlatır? 95/7 -
 • Allah, hâkimlerin hâkimi değil mi? 95/8 –

ALLAH’A EŞ KOŞMAYIN

O, yeryüzünü size bir döşek ve göğü de bir bina kıldı. Gökten su indirip onunla size rızk olmak üzere ürünler meydana getirdi; artık Allah'a, bile bile eş koşmayın. 2/22.

HESABA ÇEKİLME

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız 55/31
 • Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. 55/33

 2201 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın