• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

ÖLÜMDEN SONRA DİRİLMEYECEKLERİNE İNANMIŞLARDI

DİRİLİŞ

ÖLÜMDEN SONRA DİRİLMEYECEKLERİNE İNANMIŞLARDI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Zira; o, bir daha dirilip dönmeyeceğini sanmıştı. 84/14.
Bilin ki, Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. 84/15.
Akşamın alaca karanlığına and olsun; 84/16.
Geceye ve gecenin içinde olan şeylere and olsun; 84/17.
Dolunay halindeki aya and olsun ki: 84/18.
Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz) 84/19.
Onlara ne oluyor da inanmıyorlar? 84/20.

Şaşacaksan, onların: "Biz toprak olunca mı yeniden yaratılacağız?" demelerine şaşmak gerekir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. İşte onlar cehennemliklerdir, orada temelli kalacaklardır. 13/5.

Ölen kimseyi Allah'ın diriltmeyeceği üzerine bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler. Hayır; öyle değil, ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklamayı, inkar edenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bileceklerini, Allah gerçekten vadetmiştir, fakat insanların çoğu bilmezler... 16/38-39

Bir de onlar dediler ki: Sahi biz, bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken, yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz, öyle mi! 17/49

YENİDEN DİRİLMEK İÇİN ALLAH’IN “OL” DEMESİ YETER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona "Ol" dememizdir ve hemen olur.* 16/40

De ki: "İster taş olun, ister demir", 17/50.
İsterse aklınıza (yeniden dirilmesi) imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık! (Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.) Diyecekler ki: "Bizi tekrar (hayata) kim döndürecek?" De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek! 17/51

.. Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamdederek çağrısına uyarsınız ve (dirilmeden önceki halinizde) çok az kaldığınızı sanırsınız”. 17/52

İnsan: "Ben öldüğümde mi diriltileceğim?" der. 19/66.
Bu insan kendisi önceden bir şey değilken onu yaratmış olduğumuzu hatırlamaz mi? 19/67.

DÜŞÜNÜN VE AKLEDİN

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphede iseniz bilin ki, ne olduğunuzu size açıklamak için, Biz sizi topraktan sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız; sonra sizi çocuk olarak çıkartırız, böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken birşey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat Biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. 22/5.
Bunlar, yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün herşeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. 22/6-7.

Sizi dirilten, sonra öldürecek sonra yine diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. 22/66.

Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız. 23/79..

 Dirilten de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesi de O'nun emrine bağlıdır. Düşünmez misiniz? 23/80

. Allah önce yaratır, ölümünden sonra tekrar diriltir. Sonunda O'na döneceksiniz. 30/11

O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz.* 30/19.

Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile ayakta durması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz. 30/25.
Göklerde ve yerde olanlar O'nundur; hepsi O'na boyun eğmiştir. 30/26.
Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu, O'nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O'nundur. O, güçlüdür, Hakim'dir.* 30/27.

Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, daha sonra da dirilten Allah'tır. O'na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.* 30/40.

Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri O diriltir. O her şeye Kadir'dir. 30/50.

Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. 31/28.

Rüzgarları gönderip de bulutları yürüten Allah'tır. Biz bulutları ölü bir yere sürüp, onunla toprağı ölümünden sonra diriltiriz. İnsanları diriltmek de böyledir. 35/9.

Şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltilirsiniz. 23/16.

Suçluları Rablerinin huzurunda, başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri çevir de iyi iş işleyelim; doğrusu kesin olarak inandık" derlerken bir görsen! 32/12

SURA ÜFLENİNCE

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Sura üflenince, kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. 36/51.
"Vah halimize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara: "İşte Rahman olan Allah'ın vadettiği budur, peygamberler doğru söylemişlerdi" denir. 36/52.
Tek bir çığlık kopar, hepsi, hemen huzurumuza getirilmiş olur. 36/53.

KİYAMETİN KOPUŞU

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir. 78/17.
Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz. 78/18.

Gökler kapı kapı açılacaktır. 78/19.
Dağlar yürütülüp serap olacaktır. 78/20.
Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır. 78/21-22.
Orada çağlar boyunca (nice devirler) kalacaklardır. 78/23.
Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin.... 78/24-26.
Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini sanmazlardı. 78/27.
Ayetlerimizi hep yalan sayıp dururlardı. 78/28.

Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman; 81/1.
Yıldızlar düşüp, söndüğü zaman; 81/2.

Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman; 81/3-4.
Yabani hayvanlar bir araya toplatıldığı zaman; 81/5.
Denizler kaynaştırıldığı zaman; 81/6.
Canlar bedenlerle birleştirildiği zaman; 81/7.
Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman; 81/8-9.

Gök yarıldığı zaman, 82/1.
Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, 82/2.
Denizler kaynaştığı zaman, 82/3.
Kabirlerin içi dışa çıktığı zaman, 82/4.

Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır. 56/1-3.
Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz. 56/4-7.

Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir. 84/1-2.
Yer düzeltilip, içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman, ki yer boyun eğecektir84/3-5.
Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalarsın, sonunda O'na kavuşacaksın. 84/6.

HAŞİR

TÜM İNSANLIK TOPLANACAK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Onları toplayacağı kıyamet günü, sanki gündüz, birbirleriyle sadece tanışacakları bir saat kadar kalmış gibidirler. Allah'ın karşısına çıkmayı yalan sayanlar kaybetmişlerdir. 10/45.

Allah'tan başka tanrı yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?* 4/87.

De ki: "göklerde ve yerde olanlar kimindir?", "Allah'ındır" de. O, rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır; and olsun ki, sizi vukuu şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplayacaktır. Kendilerine yazık ettiler; çünkü onlar inanmazlar. 6/12.

CEHENNEME SÜRÜLMEK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İnkâr edenlere: "Yenileceksiniz, toplanıp cehenneme sürüleceksiniz, orası ne kötü döşektir" de. 3/12.

And olsun ki, ölseniz de, öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. 3/158.

TÜM YARATIKLAR TOPLANACAK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar. Kitap'da Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık; onlar sonra Rablerine toplanacaklardır. 6/38.

Mesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktır. 4/172.

TOPLANMA GÜNÜNÜN DEHŞETİNDEN UYARILMAK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Rablerine toplanacaklarından korkanları Kuran ile uyar. O'ndan başka bir dost ve aracıları yoktur. Umulur ki Allah'tan sakınalar. 6/51.

Ey inananlar! Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin. Allah'ın kişi ile kalbi arasına girdiğini ve sonunda O'nun katında toplanacağınızı bilin. 8/24.

TEMİZİ MURDARDAN AYIRMAK İÇİN

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Doğrusu inkar edenler mallarını Allah'ın yolundan insanları alıkoymak için sarfederler ve daha da sarfedeceklerdir; ama sonra içleri yanacak, hem de mağlup olacaklardır. Bu, Allah'ın, temizi murdardan ayırması ve murdarları üstüste koyup hepsini yığarak cehenneme yerleştirmesi içindir; inkar edenler cehenneme toplanacaklardır. İşte onlar mahvolanlardır.* 8/36-37.

TOPLANTI YERİNDE UNUTULMAK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Benim Kitap'ımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. 20/124.

O zaman: "Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim" der. 20/125.
Allah: "Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun" der. 20/126.

UYDUKLARI ŞEYTANLARLA BERABER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Rabbine and olsun ki Biz onları mutlaka uydukları şeytanlarla beraber haşredeceğiz. Sonra cehennemin yanında diz çöktürerek hazır bulunduracağız. 19/68.

sakınanları o gün Rahman'ın huzurunda O'na gelmiş konuklar olarak toplarız, suçluları suya götürür gibi cehenneme süreriz. 19/85-86.

TAPINDIKLARI İLE YÜZLEŞTİRME

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Bir gün hepsini toplarız, sonra ortak koşanlara, "İddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?" deriz. 6/22.

O gün Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplar ve: "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendi kendilerine mi yoldan saptılar?" der. 25/17.

Allah bir gün onların hepsini diriltip toplar, sonra meleklere: "Bunlar mı size tapıyordu?" der. 34/40.
Melekler: "Haşa, bizim dostumuz onlar değil, Sensin. Hayır; onlar bize değil cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanıyorlardı" derler. 34/41.

Ama, insanlar kıyamet günü toplatılınca, putları onlara düşman olurlar ve tapınmalarını inkar ederler. 46/6.

Onların hepsini bir gün toplarız, sonra, puta tapanlara, "Siz ve putlarınız yerlerinize! deyip onları birbirlerinden ayırırız. Putları ise: "Bize tapmıyordunuz ki. Allah, sizinle bizim aramızda şahit olarak yeter. Sizin tapınmanızdan bizim haberimiz yoktu" derler. 10/28-29.

İlgililere şöyle emredilir: "Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin. Onları cehennem yoluna koyun." 37/22-23.

Allah'ın düşmanları o gün cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar. 41/19.

Allah hepsini toplayacağı gün, "Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız" der, insanlardan onlara uymuş olanlar, "Rabbimiz! Bir kısmımız bir kısmımızdan faydalandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık" derler. "Cehennem, Allah'ın dilemesine bağlı olarak, temelli kalacağınız durağınızdır" der. Doğrusu Rabbin hakimdir, bilendir. 6/128.

SURA ÜFLENDİĞİ GÜN

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Sura üflendiği gün, işte o gün, suçluları gözleri korkudan göğermiş olarak toplarız. 20/102.

Onları toplayacağı kıyamet günü, sanki gündüz, birbirleriyle sadece tanışacakları bir saat kadar kalmış gibidirler. Allah'ın karşısına çıkmayı yalan sayanlar kaybetmişlerdir. 10/45.

Doğrusu Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O Hakim'dir, Herşeyi Bilen'dir.* 15/25.

Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. 18/47.

Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız. 67/24.

TOPLANMA YERİNE YÜZ ÜSTÜ GELMEK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Cehennemde yüzü koyun toplanacak olanlar, işte onların yerleri en kötü ve yolları da en sapıktır.* 25/34.

Dilesek, gözlerini kör ederdik de yol bulmağa çalışırlardı. Nasıl görebilirlerdi? 36/66.
Dilesek, onları oldukları yerde dondururduk da, ne ileri gidebilirler ve ne de geri dönebilirlerdi.* 36/67.

HUZURUNA TEK ÇIKARILACAK

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Kıyamet günü hepsi O'na tek olarak gelecektir.

19/95.

DİN GÜNÜ

Din Günü oraya girerler. 82/15.
Oradan bir daha ayrılamazlar. 82/16.
Din gününün ne olduğunu sen nereden bilirsin? 82/17.
Evet, din gününün ne olduğunu nereden bileceksin? 82/18.
O gün, kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.* 82/19.

AMEL DEFTERLERİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Şüphesiz ölüleri dirilten, işlediklerini ve eserlerini yazan Biziz; herşeyi, apaçık bir kitabda saymışızdır.* 36/12.

Her insanın boynuna işlediklerini dolarız ve kıyamet günü açılmış bulacağı Kitap'ı önüne çıkarırız. 17/13.

Her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki: "Bugün, size işlediğinizin karşılığı verilecektir." 45/28.

Amel defterleri açıldığı zaman; 81/10.
Gök yerinden oynatıldığı zaman; 81/11.
Cehennem alevlendirildiği zaman; 81/12.
Cennet yaklaştırıldığı zaman; 81/13.
İnsanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. 81/14.

İNKÂRCILARIN DEFTERLERİ İLE KARŞILAŞMASI

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini sanmazlardı. 78/27.
Ayetlerimizi hep yalan sayıp dururlardı. 78/28.
Biz de her şeyi yazıp saymışızdır. 78/29.
Şöyle deriz: "Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız."* 78/30.

Sizi, yakın gelecekteki bir azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da: "Keşke toprak olaydım" der.* 78/40.

AMELLERİ İLERDE OLANLAR

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır. 56/10.
Naim cennetlerinde Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlar işte bunlardır. 56/11-12.
Onların büyük kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. 56/13-14.
Mücevheratla işlenmiş tahtlara karşılıklı olarak yaslanırlar. 56/15-16.
Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar. 56/17-21.
İşlediklerine karşılık olarak, sedefteki inciler gibi ceylan gözlüler vardır. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar. 56/22-24.
Sadece selama karşılık selam sözü işitirler. 56/26.

AMEL DEFTERİ SAĞDAN VERİLENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

İyi işler işlediklerini belirtmek için, amel defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara! 56/8.

Defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara! 56/27.
Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler. 56/28-34.
Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.* 56/35-38.
Bunların bir kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. 56/39-40.

Amel defteri kendisine sağından verilen kimse, kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve arkadaşlarının yanına sevinçle döner. 84/7-9.

AMEL DEFTERİ SOLDAN VERİLENLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Kötülük işlediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara! 56/9.

Defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara! 56/41.
İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar. 56/42-44.
Çünkü onlar, bundan önce, dünyada, nimet içinde bulunurlar iken, büyük günah işlemekte direnir dururlardı. 56/45-46.
Şöyle söylerlerdi: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?" 56/47.
"Önce gelip geçmiş babalarımız da mı?" 56/48.
De ki: "Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün belirli bir vaktinde toplanacaklardır." 56/49-50.
Sonra, siz ey sapıklar, yalanlayanlar! 56/51.
Doğrusu bir zakkum ağacından yiyeceksiniz. 56/52.
Karınlarınızı onunla dolduracaksınız; 56/53.
Onun üzerine kaynar su içeceksiniz; 56/54.
Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz; 56/55.
İşte onlara, ceza günü sunulacak konukluk budur. 56/56.

Ama amel defteri kendisine arkasından verilen kimse: "Mahvoldum" diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer. 84/10-12.
Çünkü o, dünyada, adamlarının yanında iken zevk içindeydi. 84/13.

HESAP

HERKEZİN SUSTUĞU,

 DOĞRUNUN SÖYLENDİĞİ GÜN

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir. 78/38.
İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol benimser. 78/39.

PEYGANBER VE ŞAHİTLERİN YÜZLEŞTİRİLMESİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap açılır, peygamberler ve şahidler getirilir ve onlara haksızlık yapılmadan, aralarında adaletle hüküm verilir. 39/69.

O gün, insanoğluna önde ve sonda yaptığı ne varsa bildirilir. 75/13.
Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu, artık kendi kendinin şahididir. 75/14-5.

İşte o gün ağızlarını mühürleriz, Bizimle elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahidlik eder. 36/65.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   2731 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın