• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
 • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
 • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

KARDEŞLİK HAKKINDA AYET MEALLERİ VE HADİSLER

KARDEŞLİK HAKKINDA AYET MEALLERİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz. HUCURAT:10 -

Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz. AL-İ İMRAN:103

İnanan kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar. Doğrusu şeytan aralarını bozmak ister. Şeytan şüphesiz insanın apaçık düşmanıdır. İSRA/53.

İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. MAİDE/2

"Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz, rüzgârınız (kesilip) gider. Bir de sabır (ve sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir" ENFAL/46

Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır. HUCURAT/13.

-Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir. HAŞR:9

Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin!" HAŞR:10

 -Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. HUCURAT:12 -

Ey iman edenler! Sizler inkâr edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için: "Eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi." diyenler gibi olmayın. Allah bunu, onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah, diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. AL-İ İMRAN:156 -

Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için: "Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi" dediler. Onlara de ki: "Eğer iddianızda doğru iseniz, kendinizden ölümü uzaklaştırınız".AL-İ İMRAN:168

Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. İSRA:202 -

Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz âyetleri, bilen bir kavme açıklarız. TEVBE:11 -

Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa, onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir. TEVBE:23 -

Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir. MÜCADELE:22

KARDEŞLİK HAKKINDA HADİSLER

 • Allah için sevişen iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır Hadis-i Şerif
 • Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter Hadis-i Şerif
 • Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme Hadis-i Şerif
 • Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez Hadis-i Şerif
 • Müslüman, müslümanın kardeşidir; ona hıyânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın herşeyi; ırzı, malı, kanı müslümana haramdır Takvâ işte burada (kalpte)dir Bir kişiye, müslüman kardeşine hakâret etmesi, kötülük olarak yeter Buhârî, Müslim
 • Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz Buhârî, Müslim
 • “Mü’minin mü’mine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir” buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi Buhârî
 • Mü’minler birbirini sevmede, birbirine acıma ve şefkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına ortak olurlar Buhârî, Müslim
 • Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen onlardan değildir Buhârî, Müslim
 • Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mü’min) kardeşi için de istemedikçe tam mü’min olamaz Buhârî, Müslim
 • Mü’min, mü’minin aynasıdır; onda bir ayıp gördüğünde onu düzeltirEdebü’l Müfred
 • Mü’min, kardeşinin aynasıdır; ve mü’min mü’minin kardeşidir, onun zarar ve ziyâna uğramasını, helâkını önler, arkasında da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlarını görür Ebû Dâvud, Edebü’l Müfred
 • Kardeşliğin mâzeretini kabul etmeyen kimseye, âşarcıların haksızlıkla aldıkla-rının günahı kadar günah vardır Ebû Dâvud, İbn Mâce
 • Bulunduğu mecliste, din kardeşinin aleyhinde konuşulurken ona yardım etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel, Taberânî
 • - “En üstün ve en değerli amel, sevdiklerinizi Allah rızâsı için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah rızâsı için sevmemektir” (Terğîb)
 • “Kardeşine gülümsemen, iyiliği emredip kötülükten sakındırman, yolunu şaşıranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi şeyleri kaldırman, senin su kabından onunkine boşaltman sadakadır” (Terğîb)
 • “Îmânı kâmil olan insan sevdiği kimseyi ondan menfaat gördüğü için değil, sırf Allah rızâsı için sevmelidir Gerçek îman da budur” (Terğîb-VI, 22)
 • “Şüphesiz bir kısım adamlar vardır ki insanlara görünen işlerde cennet ehline yaraşan işler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vardır ki, insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı işleri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir” (Buhârî-VI, H No: 110)
 • Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:
  “Samîmî kardeş edinmeye çalışınız ki, onlar size geniş zamanlarınızda ziynet ve şeref, belâlara mârûz kaldığınız zamanlarda da koruyucunuz olsunlar”
 • Allah için sevişen iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır Hadis-i Şerif
 • Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter Hadis-i Şerif
 • Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme Hadis-i Şerif
 • Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez Hadis-i Şerif
 •  Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter Hadis-i Şerif
 • Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme Hadis-i Şerif
 • Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez Hadis-i Şerif
 • Kardeşinle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme (veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi va’detme) Tirmizî
 • Müslüman, müslümanın kardeşidir; ona hıyânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın herşeyi; ırzı, malı, kanı müslümana haramdır Takvâ işte burada (kalpte)dir Bir kişiye, müslüman kardeşine hakâret etmesi, kötülük olarak yeter Buhârî, Müslim
 • Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz Buhârî, Müslim
 • “Mü’minin mü’mine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir” buyuran Rasûl-i Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi Buhârî
 • Mü’minler birbirini sevmede, birbirine acıma ve şefkat gösterme husûsunda bir vücûd gibidir Vücûdun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına ortak olurlar Buhârî, Müslim
 • Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen onlardan değildir Buhârî, Müslim
 • Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mü’min) kardeşi için de istemedikçe tam mü’min olamaz Buhârî, Müslim
 • Mü’min, mü’minin aynasıdır; onda bir ayıp gördüğünde onu düzeltirEdebü’l Müfred
 • Mü’min, kardeşinin aynasıdır; ve mü’min mü’minin kardeşidir, onun zarar ve ziyâna uğramasını, helâkını önler, arkasında da onu çevreleyip korur ve ihti-yaçlarını görür Ebû Dâvud, Edebü’l Müfred
 • Kardeşliğin mâzeretini kabul etmeyen kimseye, âşarcıların haksızlıkla aldıkla-rının günahı kadar günah vardır Ebû Dâvud, İbn Mâce

Bulunduğu mecliste, din kardeşinin aleyhinde konuşulurken ona yardım etme-ye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder Ahmed b Hanbel, Taberânî

Üç şey kardeşlik sevgisini sâfîleştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isimle onu çağırmak Hz Ömer Kardeşinle mücâdele etme, onunla alay etme, ona   verdiğin sözden dönme (veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi va’detme). Tirmizî

Bir kimsenin müslüman din kardeşine şevkat ve muhabbet gözü ile bakması,
benim şu mescidımde yapılan bir senelik itikaftan hayırlıdır. ..
Hz. Omer (r.a)

 Kim imanın tadını bulmak isterse, sevdiğini yalnız Allah için sevsin.
Hz. Ebu Hureyre (r.a)

Allah yolunda birbirlerini sevenler, arşın gölgesinden başka gölge olmıyan o günde, arşıngölgesinde nurdan minberler üzerindedirler, onların o yerlerine peygamberler ve sıddıklar bile gıpta ederler. Hz. Muaz (r.a)
 Amellerin en efdali, mü'min kardeşinin içine sevinç sokmak, onun borcunu ödemek veya yemek yedirmektir.(ekmek de olsa) .Hz. ibni Ömer (r.a)Ali

BİR MÜSLÜMANA, KARDEŞİNE ÜÇ GÜNDEN FAZLA KÜSMESİ HELAL DEĞİLDİR. YANİ, BUNLAR KARŞILAŞIRLAR DA HER BİRİ DİĞERİNDEN YÜZ ÇEVİRİR. BU İKİSİNDEN HAYIRLI OLANI, BİRİNCİ OLARAK SELAM VERENDİR. HADİS

ASHABIM! BİRBİRİNİZE BUĞZ (Düşmanlık) ETMEYİNİZ, BİRBİRİNİZE HASET ETMEYİNİZ, BİRBİRİNİZDEN YÜZ ÇEVİRİP AYRILMAYINIZ. HADİS.

 • Ömer b Hattab (ra) şöyle diyor:
  “Dostlarla buluşmak, üzüntülerin cilâsıdır”
  Hz Alî (kv) oğlu Hz Hasan (ra)’a hitâben şöyle buyurmuştur:
  “Yavrucuğum, gerçek garibe, sâdık dosttan mahrûm bulunan kimsedir”
  Kindî şöyle diyor:

  “Dost, bedenen senden ayrı ise de, duygu ve düşüncede seninle bir insan gibidir”
  Bâzı hikmet âlimleri şöyle demişlerdir:
  “Fenâ kimselerle berâber bulunmak tehlikelidir Onların sohbetlerine devâm etmek, muhâlif havada denizde yolculuk yapmağa benzer; insan boğulmaktan kurtulsa bile endîşeden kurtulamaz”
  Bâzı belâğat âlimleri diyor ki:

  “Kötülerin arkadaşlığı, iyi insanlara olan hüsn-i zannı, sû-i zanna çevirir”
  “İyilerin arkadaşlığını seçmek, iyi bir seçim; fenâların arkadaşlığını seçmek de kötü bir seçimdir”
  Şâir şöyle diyor:
  “Dostluğu Allah için olmayanın dostu, her ân ondan gelecek tehlikelere mâruzdur”
  Ferezdak diyor ki: “Dost elden gidince, bedelini yerine koymak imkânsızdır Ama mal gidince, tekrar kazanmak mümkündür”

  Yine bir şâir şöyle diyor
 • İnsanların dünyâdan emelleri çoktur
  Benim emelim, ancak dünyâdan uygun bir dosta sâhip olmaktır
  Hem öyle bir dost ki, bir ruh parçalanmış da iki cisme bölünmüş gibi
  Birbirimizle fikir ve ruh birliği üzere olmayı temennî ederim”
 • Necip Fâzıl’dan bir beyit:
 • “O yüz, her hattı tevhîd kaleminden bir satır,
  O yüz ki, göz değince Allah’ı hatırlatır”
 •  Hz Ömer:
 •  - Üç şey kardeşlik sevgisini sâfîleştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isimle onu çağırmak
 • Hz Ali:
 • Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de, ahiret için de lazımdır.

Kul Sa’dî
Nerde mü’min varsa benim kardaşım
Dâvâsı Kur’an’sa gönül sırdaşım
Göl hâline gelmiş İslâm diyarı
Gülistan yapacak kanlı gözyaşım âhiret için de lâzımdır

HEDİYELEŞMEK

(Davete icabet edin, hediyeyi reddetmeyin!) [Buharî]

(Bir kimse, istemediği, peşine düşmediği hâlde kendisine bir hediye verilirse, kabul etsin! Çünkü o, Allahü teâlânın kendisine gönderdiği bir rızıktır.) [Hakim]
(Hediyeyi reddeden, Allahın verdiğini reddetmiş olur.) [Ramuz]
(Müsafeha edin, müsafeha kini, kırgınlığı giderir. Hediyeleşin, çünkü hediye, sevgiyi artırır, düşmanlığı giderir.) [İbni Asakir]
(Hediyeleşin, çünkü hediye, aradaki muhabbeti artırır.) [Beyhekî]

(Hediyeleşin, çünkü hediye, dostluğu artırır, kini, düşmanlığı giderir.) [Taberânî]
(Hediye verene, siz de hediye verin! Eğer verecek birşey bulamazsanız, onun için duâ edin ki hediye karşılıksız kalmasın!) [Nesâî]
(Kime bir iyilik yapılırsa, o iyiliği ansın! İyiliği anmak şükür olur. İyiliği gizliyen nankörlük etmiş olur.) [Ebu Dâvud]
(İnsanlara teşekkür etmiyen, Allaha şükretmemiş olur.) [Tirmizî]
Hediye, muhakkak bir mal vermekle olmaz. Selam vermek, gönül alıcı bir söz söylemek, duyduğu faydalı bir şeyi anlatmak da hediye olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Mümini sevindireni Allahü teâlâ sevindirir.) [İbni Mübarek]
(Bir arkadaşın hidayetinin artmasına vesile olacak veya onu tehlikeden kurtaracak bir söz söylemekten daha iyi hediye olmaz.) [Ebu Yala]
(Hediyenin, ihsanın en faziletlisi, hikmetli bir sözü öğrenip başkasına öğretmektir ki, bu da halis bir niyetle bir sene ibâdet etmekten daha sevabdır.) [İbni Asakir]8810 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın