• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ali.gulhan.58
  • https://plus.google.com/105781278635982310194/posts
  • https://www.twitter.com/ali69gulhan
ali gulhan

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN NURETTİN YILDIZ HOCA

İSLAMDA CIHAD

Prof. Dr. N. Erbakan

    "Namaz dinin direği, cihat ise zirvesidir."
Cihat, huzur ve hürriyet içinde yaşanacak, temel insan haklarına saygı duyulacak bir ortamı hazırlama gayretidir. Ülke içerisinde yapılan ilmi-ahlaki ve siyasi hizmetlerdir. Askeri ve silahlı cihad ise, ancak dışarıdan saldıracak düşmanlar için geçerlidir.

    "Cihad izzet ve aydınlık, gevşeklik ise zillet ve karanlıktır."

    "Cihadın önemini şuradan anlayınız ki, meselâ namaz kılarken ateşe düşmekte olan bir çocuğu korumak, kendisine yaklaşan yılan ve canavardan sakınmak veya malını çalınmak ve telef olmaktan kurtarmak için, sonra iade etmek üzere namaz terk ve tehir edilir. Yani can ve mal ile namaz arasında bir tercih yapmak gerekirse, mal ile can, namaza tercih edilir.
Ancak mal ile canı feda etmek gerekse de, mutlaka cihada devam edilecek, hiçbir bahane ile cephe terk edilmeyecektir."
Her iki halde de, sadece İslam’ın emrine uymuş oluyoruz demektir.

    "Şeytan, Allahın mevcudiyetini ve kudretini bildiği gibi, siyonist Yahudi de İslam’ın canının cihat olduğunu bildiği için, bütün gücüyle Müslümanların cihat ruhunu söndürmeye çalışmaktadır."

    "İslâm, ancak kendi orijinal kavramlarıyla anlaşılır ve anlatılır. Cihat; Hakkı hakim kılmak, temel insan hak ve hürriyetlerini sağlamak ve korumak ve her türlü zulüm ve sömürü düzenlerini ortadan kaldırmak için yapılacak hizmet ve faaliyetlerin tamamıdır. Batılıların kullandığı manada "harp" ve "savaş" gibi kelimeler cihadı ifade edemez.
Nasıl ki "Allah" lafza-i Celâlin hiçbir dilde karşılığı yoktur,"Tanrı-İlah" yerine kullanılan kelimelerin de, cemi (çoğulu) vardır. Çünkü Batılılar hâla teslis (üçleme=Baba-Oğul-Meryem Ana) seviyesinden tevhid akidesine ulaşamamışlardır.
Ve yine nasıl ki "Bereket" kavramı; artma, çoğalma gibi kelimelerle ifade etmek mümkün değildir.
Bunun gibi "Allah" CC. "Fisebilillah" (Allah yolunda, Allah için) gibi "cihat" kelimesi de, İslâmi bir kavramdır ve cihadı başka kelimelerle izah etmek yanlış-tır."

    "İslâmi cihat ise, yine İslâm’a göre olmak ve bir teşkilat düzeniyle yapılmak zorundadır. Bu da bir karargâha bağlılık ve itaati gerekli kılmaktadır.
"Ordu demek, yapılacak işlerin belirlendiği, her işe göre münasip görevlilerin tayin edildiği ve eğitildiği, emir-komuta disiplini ve sorumluluk düşüncesi içerisinde, herkesin görevini en iyi şekilde yerine getirdiği cemaat ve teşkilât demektir."

    "Acaba bu manevi ve siyasi cihat hareketi hangisidir? Elbette ki Milli Görüş cemaatidir..
Bu konuda bize itimat etmiyorsanız, Kartırdan, Moşe Dayan (Bush’tan ve Şaron’dan) sorunuz. Onlar bu hizmet ve hareketin hangisi olduğunu size söyleyeceklerdir."

    "Allahın rızası, ordu içindeki zahiri rütbe ve rağbete göre değil, üstlendiği görevi üstün bir gayret ve samimiyetle, canla-başla yapmaya bağlıdır."
Burada ki " Ordu" dan maksat, silahlı ve askeri birlik değil, disiplinli teşkilat demektir.

   "Batıl tarafına ve düşmanlarımıza, bizden daha çok imkân ve fırsat verilmesi ve çok çeşitli cephelerden bize hücuma geçilmesi Müslümanlar için bir rahmet ve fazilet sebebidir."

    "Cüneydi Bağdadi Hazretleri ibadet ve hizmet yolunda, çeşitli zahmet ve zorluklarla karşılaştığında seviniyor ve Allah’a şükrediyordu."
- "Rabbım’ın, işlerimi zorlaştırmasını, daha çok gayret ve metanet göstererek, mükâfâtımın kat kat artmasını murad ettiğine işaret sayıyor ve teselli bulu-yorum" diyordu.

    "Asıl marifet, yük altında ve hizmet esnasında sadık ve sağlam kalabilmektir. Yoksa, çay sohbetlerinde ve edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak kolaydır."

    "İslâmi cihatta aslolan şekil değil, mana ve maksattır. Zira Bedir Harbi de, müşriklerin usül ve metodlarıyla yapılmıştır."
"Şimdi "oy ve seçim" meselesi de inananlar için, haklı davasını en uzak köylere ve en ücra köşelere kadar ulaştırmak, devlet imkânlarını Hakkın ve halkın hizmetinde kullanmak için bir vasıta ve fırsattır ve değerlendirilmesi gereken bir ruhsattır."
Prof. Dr. N. Erbakan

Kapalı mekânda cihat

08 ARALIK 2011 NURETTİN YILDIZ
PER 02:50

Müslümanın ve İslam Cemaati'nin, Allah'ın dinine hizmet adına yaptığı her iş için cihat diyebiliriz. İbadetlerden bir ibadet olarak cihat, bir Müslüman'ın kendi nefsini arındırma gayretinden, küfrün imanın önündeki engellerini kaldırmak için yaptığı işe kadar pek çok alanı ihtiva etmektedir. Malla, eğitimle, propaganda ile cihat mümkündür. Kılıç kadar yazı ile de sözle de cihat yapılabilir. Müslümanların yaşadığı diyarın alt yapısını yapmak, cehaletin maddi ve manevi çeşidini kaldırmak için uğraşmak bir cihattır. İslam topraklarından fakirliği ve muhtaçlığı gidermek için atılan adımlar da cihat olarak kaydedilebilir. Bilhassa ekonominin ilahlaştığı çağımızda ekonomiyi helal sınırları içinde tutmak için yapılan çalışmalar, zamanımızın şartları dikkate alındığında mükemmel bir cihat olarak anılabilir.

Allah'ın adının yüceltilmesine götüren her ihlaslı iş cihattır. Kâfirlerin atlarıyla işgal etmek için geldikleri topraklarımızı kurtarmak için yapılana cihat ismi verildiği gibi, kapitalizmin çarklarını döndürmek için kurdukları tezgâhlarına karşı mü'minleri dik tutacak çalışmalar da cihat olarak anılmalıdır. Cihadın, cihat olarak tescil edilebilmesi, meydanlarda, açık alanlarda gerçekleşmesine bağlı değildir. Cihattan ölme ve öldürmenin anlaşılmasından önce, yaşatmanın anlaşılması daha doğrudur.

Müslümanların gençlerini cihat heyecanıyla doldurmak için Uhud ve Bedir gibi meydan savaşlarının cereyan ettiği manzaraları eğitim malzemesi olarak kullanmaları yetersizdir. Bedir ve Uhud'dan önce, Yesrib'i tatlı dili ile Medineleştiren Musab, büyük bir mücahit olarak anılmalıdır. Zira cihat, zulmün ve küfrün kaldırılmasıdır. Musab radıyallahu anh da onu yapmıştır. Müşrik Yesrib'i tevhid kalesi Medine'ye çevirecek süreci başlatmıştır.

Diğer sahabilerin de durumu böyledir. Meydanlarda can vermeden önce, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine yüreklerini vererek, şirkin kalkmasını ve tevhidin yerleşmesini sağlamışlardır. Kendilerindeki dönüşümün bereketi ile de dünyayı dönüştürme cihadında muvaffak olmuşlardır.

Dünkü ve bugünkü cihat

Allah Teâlâ, hiçbir kuluna kaldıramayacağını yüklememiştir. Bu ilke, İslam'ın en temel ilkelerinden biridir. Cihat da dâhil olmak üzere, Allah'ın emirleri insanın kaldırabileceği şeylerdir. Ancak, bazı emirler fertler olarak kaldırılabilirken bazıları da fertlerin birleşip cemaat olmaları ile kaldırılabilir yüklerdir. Bu nedenle cihat, gerektiğinde bütün dünyayı karşı taraf olarak görmeyi gerektirdiğinden, daha çok bir liderin etrafında kenetlenmiş cemaatin gerçekleştirebileceği bir emirdir. Fertler, onların kapasiteleri ile sınırlı tutulabilecek bir alanda cihatla mükelleftirler ama Müslümanlar bir bütün olarak cihadın gerektirdiğinin tamamı ile mükelleftirler.

İslam'ın bütün insanların kalbine sokulmasına ve insanlarla İslam arasındaki engellerin kaldırılması için gerekenlerin yapılmasına cihat diyebileceğimize göre, insanlarla İslam arasına hangi zamanda hangi engel girmişse cihat edilmesi gereken de o olacaktır. Şehvetlerin kabartıldığı bir zamanda şehvetlerin disiplin altına alınması bir cihat olurken, küfrün ordular kurduğu bir zamanda da ordularla onlara karşı duruşu sağlamak cihat olacaktır. Ne zaman ne gerekiyorsa o, o zaman için cihattır.

Dün, müşriklerin orduları ile Medine'yi istila etmelerine karşı elinde kılıçlar parçalanan mücahitler cihat ettiler. Zulmün adı fakirlik olarak ortaya çıkınca fakirliğe karşı mücadele cihat oldu. Daha sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden 'bir kelime' de olsa tebliğ etmek en büyük cihat oldu. Meydanların yerini cami direkleri aldı. Meydanlarda at sırtında kılıç kuşananlar bu sefer vadilere çıktılar, binlerce km yol kat ettiler. Kimseyi zorlamadan, kimseyi kandırmadan Allah'a davet ettiler.

Evde cihat

Yaşlı anne babasını ihmal ederek Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber meydanda cihat etmek için gelen birine Allah'ın Nebisi: 'Git, anne babana hizmet ederek cihat et.' dedi. (Buharî, Cihad, 138/3004; Müslim, 6504)

Cihat, Allah için yapılan en büyük ibadetlerden biri idi ama Müslümanlar, cihat için yola çıkarken evlerinde anne babalarını ağlatacak bir Ümmet değildiler.  Bunun için de Peygamber aleyhisselam, o Müslüman'a evinde cihadı göstermiş ve emretmişti. Gaye Allah'ın rızasını kazanmak ise bu, meydanda küfürle vuruşurken de kazanılabilmektedir, evde ebeveyn hizmetini yaparken de.

Aynı şekilde cihat özlemi içinde olan sahabe kadınlarına da Peygamber aleyhisselam en güzel cihat olarak haccı tavsiye etmişti. (Buharî, Cihad, 1/2784)

Hayatın tümü cihattır. Çünkü hayatın her dakikasını Allah Teâlâ, şeytandan arındırılmış olarak yaşamamızı emretmektedir. Nerede nefes alıyorsa insan, orada bir mücadele yapılıyor demektir. Bu mücadelenin kılıçla olması veya kalemle olması ana maksadı değiştirmemektedir. Bilakis, mü'minin nefsiyle olan mücadelesi en ağır olan mücadeledir. Nefis eğer, evde ağır basan isteklerde bulunuyorsa ev, iş yerinde ağır basan isteklerde bulunuyorsa iş yeri asıl cihat meydanı durumundadır.

Mü'minin haramlardan korunma mücadelesi, Allah'ın emirlerini her şarta rağmen yerine getirme gayreti bir cihattır. Şehvetlere karşı imanî disiplini bozmadan yol almak bir cihattır. Az yemekle idare edebilmek, az uykuyla ayakta kalabilmek de cihattır.

Şeytanın tuzaklarına karşı sabır ve sebat göstermek, dünyanın cazibesine karşı yenilmeden ama dünyayı da salmadan yaşayabilmek cihattır.

Aileyi, Allah'ın emrettiği şekilde muhafaza etmek ve mü'min neslin yetişmesi için aktif tutmak en önemli cihat çeşitlerindendir. Çocuk doğuran ve mü'min çocuk yetiştiren kadın, eşinin şehvetini söndüren kadın mücahittir.

Fitne zamanında ibadetlere sarılmak, fitnelere bulaşmadan yaşamak, Kur'an etrafında bir dairede kalabilmek, mü'minin cihat düzeyindeki işlerindendir.

Cihadı meydanlarda beklerken, elimizin altındaki cihat fırsatlarını ve sorumluluklarını kaçırmadığımızdan emin olmalıyız. Bu da bir cihattır.

 Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   3921 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın